10.09.2012

ZEB-konferanse

ZEB = Zero Emission Buildings. DNF var tilstede på ZEB konferansen i Oslo den 5. september, 2012. Tema for konferansen var «Nullutslippsbygg – fra forskning til praksis».

Vi deltok fordi det for oss er viktig å være oppdaterte på nyutvikling og ny teknologi for å kunne gi de beste løsningsanbefalinger overfor våre kunder.

ZEB er et forskningssenter for miljøvennlig energi som pågår i flere land. Programmet har pågått i tre år. Dette var den første norske ZEB-konferansen.

Med nullutslippsbygg mener man null klimagass-utslipp (i praksis CO2-utslipp) over en bygnings livsløp, dvs både tilblivelse/bygging, drift og avhending. Da det er usannsynlig at det ikke vil kreve energi og dermed bli klimagassutslipp ved produksjon/oppføring og riving av en bygning, må bygget i driftsperioden faktisk produsere mer energi enn det bruker (aktivhus/plusshus) for å kompensere for dette. For å oppnå nullutslipp må energibehovet reduseres til et minimum og det resterende behovet dekkes med utslippsfrie energikilder på eller ved bygget.

Kort fortalt var man kommet et stykke på veg, men ennå gjenstår en del før man er helt i mål.

Status:

Forskning og utvikling pågår på materialer og byggemetodikk når det gjelder produksjon av bygningskomponenter og benyttelse av disse. Flere produkter/komponenter vil komme fremover.
Det nærmer seg mulig å få til energiøkonomisk drift av bygninger, som passivhus/lavenergibygg. For å oppnå ZEB målsetningen må driftsperioden være netto energiproduserende.
Av de prosjekterte pilotprosjektene/byggene i Norge virket PowerHouse#,1 som er tenkt bygget på Brattørkaia i Trondheim, mest lovende.

Det blir strengere myndighetskrav. Trolig passivhus-standard fra 2015, nullenerginivå i 2020 og aktivhus/plusshus i 2030.

Les mer på www.zeb.no