Energimerking

Energimerkeordningen skal gi byggeiere, kjøpere og leietakere objektiv informasjon om bygningers kvalitet og forventede energiforbruk. Energimerkeordningen er derfor laget slik at bygninger kan sammenlignes uansett hvor i Norge de befinner seg.


Dette gjøres i praksis ved at bygningens konstruksjon, tekniske anlegg og energikildens effektivitet legges inn i en datasimulator, deretter legges det til grunn standardisert bruk i henhold til bygningstype og så beregnes energiforbruk mot Oslo klimastasjon. Ut fra dette estimerte energiforbruk får bygningen en Energiattest med karakter fra A til G. Fargen på bokstaven kan være fra rød via oransje til grønn og indikerer hvor miljøvennlig energikilden er. På denne måte kan en sammenligne for eksempel en kontorbygnings kvalitet i Stavanger med en i Oslo. I tillegg vil en få opplyst forventet energiforbruk mot lokalt klima.

Formålet med energimerkeordningen er å redusere energiforbruket i byggsektoren gjennom økt oppmerksomhet på området. En godt gjennomført energimerking skal avsløre bygningers sparepotensiale slik at eiere har et godt grunnlag for beslutninger i forbindelse med enøktiltak. Energimerkingen skal også innbefatte en grundig sjekk og funksjonskontroll av tekniske anlegg for å se om disse driftes optimalt i forhold til brukerens ordinære drift. Oppdragsgiver vil så få presentert en liste med forslag til tiltak for redusert energiforbruk, samt estimert sparepotensiale for de forskjellige tiltakene.

Bygninger for boligformål kan bygningseier energimerke selv ved forenklet måte. Andre bygninger skal merkes av eksperter og skal gjøres detaljert. Kompetansekravet for å kunne energimerke som ekspert er knyttet til både formell og erfaringsbasert kunnskap innenfor bygningsteknisk- og VVS-tekniske fag.

Ytterligere informasjon finnes på www.energimerking.no

Har du spørsmål?

KenHenryTesaker

Ken Henry Tesaker

Energirådgiver og prosjektleder
982 44 161