TEK 10, hva skjer?

Fra 1. januar 2016 kom det en del endringer i Teknisk Forskrift kapittel 14, angående energitiltak i nye bygg og i forbindelse med rehabilitering av eldre bygg.


Hovedhensikten var å gjøre en del forenklinger i forhold til tidligere regler samtidig med at målet om ytterligere skjerping av energikravene ble opprettholdt.

De nye reglene ble innført av Kommunal- og moderniserings-departementet (KMD) etter en høringsrunde i bransjen høsten 2015. I mai 2016 ble det imidlertid gjort nye endringer, denne gang av Stortinget. Stortinget var ikke fornøyd med regelendringene knyttet til energiforsyningen i det nye kapittel 14.

I de nye reglene har KMD fjernet kravet til andelen av fornybar energi til oppvarmingsformål som ble innført i 2007 og skjerpet i 2010. Kravet var at bygg under 500 m2 skulle ha en fornybar andel på minst 40% av oppvarmingsenergien, mens kravet til bygg over 500 m2 var 60%. KMD erstattet dette avsnittet med et krav om tilrettelegging for alternative energikilder i bygg over 1000 m2.

Begrunnelsen for å fjerne kravet til fornybarandel er flerdelt. Dels ønsker man at byggekostnader kan reduseres da det vil være tillatt å gjøre større bruk av elektrokjeler. I tillegg mener KMD at forsyningssikkerheten i el-nettet er vesentlig bedret sammenlignet med da kravet til fornybar energi ble innført. Og til slutt mener KMD at alternative miljøvennlige energikilder har fått den nødvendige markedsmessige starthjelp til å være konkurransedyktig i forhold til tradisjonelle energikilder.

Stortinget har derimot kommet til en annen konklusjon. Resultatet er at bygg over 1000 m2 får krav om minst 60% fornybar energi til oppvarmingsformål. Stortingets begrunnelse er at man fortsatt ønsker en satsing på fjernvarme, omgivelsesenergi og bioenergi og minner om at en stor andel av den økte forsyningssikkerheten vil måtte beregnes spist opp av forbruk av energi til el-biler.

KMD vil sende det nye forslaget ut på ny høring i bransjen. Når de nye bestemmelsene trer i kraft er derfor uklart. Inntil videre gjelder TEK 10 frem til 1 januar 2017 og TEK 10-2016 inntil videre.

Har du spørsmål?

KenHenryTesaker

Ken Henry Tesaker

Energirådgiver og prosjektleder
982 44 161