31.05.2022

Likestilling i DNF

Redegjørelse for likestilling og diskriminering i DNF 


Tilstand for kjønnslikestilling 
I 2021 er kartlegging og redegjørelse foretatt for følgende områder: 

• Kjønnsbalansen totalt i virksomheten (antall) 
• Midlertidig ansatte (kjønnsforskjell i antall) 
• Gjennomsnitt antall uker foreldrepermisjon for kvinner og menn 
• Ansatte i deltidsstillinger (kjønnsforskjell i antall) 
• Lønnsforskjeller på ulike stillingsnivå/grupper (kjønnsforskjeller i kroner eller 
prosent) 
• Lønnsforskjell totalt i virksomheten (kjønnsforskjell i kroner eller prosent) 
• Kjønnsfordeling på ulike stillingsnivåer/grupper (kjønnsforskjeller i antall eller 
prosent) 
• Ansatte som jobber ufrivillig deltid (kjønnsforskjell i antall eller prosent) 
Arbeidsgivers redegjørelsesplikt (ARP) 

Selskapet har i inneværende år gjennomført kartlegging i henhold til veileder utgitt av Bufdir. 
Videre har selskapet valgt å gjøre Arbeidsmiljøutvalget (AMU) til å gjennomføre 
behandlingen av innsamlet datagrunnlag. I AMU er ansatte representert ved verneombud og 
tillitsvalgt. Resultatet av kartleggingen ble fremlagt for AMU 10.05.2022 og behandlet i 
samme møte. 

Kjønnsbalanse: Det har i 2021 vært ansatt 13 kvinner og 110 menn. Det er et ønske å få inn kvinnelige 
ansatte, men tilgangen på kvinnelig arbeidskraft i vår bransje er begrenset. 

Midlertidige ansatte: 
Selskapet har ingen midlertidige ansatte. 

Ansatte på deltid: 
Selskapet har 4 deltidsansatte, 2 kvinner og 2 menn. Alle deltidavtaler er resultat etter ønske 
fra arbeidstaker om tilrettelegging av arbeidstid. 

Foreldrepermisjon: 
Grunnet lavt antall kvinnelige ansatte er det i overveiende grad menn som har tatt ut 
foreldrepermisjon. 

Likelønn: 
Kartleggingen av lønnsforhold viser små variasjoner i forholdet mellom menn og kvinner. 
Totalt gjennomsnitt av lønnskartleggingen viser et resultat på 0,5 % i menns favør. 
På bakgrunn innsamlede data er det ikke funnet grunn til å gjøre spesielle tiltak.