FAGSTOFF

Innen områdene energiøkonomisering og miljø er det stadig utvikling både i teknikk og utstyr, men samtidig også i krav fra samfunnet.

Mindre bruk av energi og mindre utslipp til miljø/natur er drivende forutsetninger.

Miljø og innovasjon

Innen områdene energiøkonomisering og miljø er det stadig utvikling både i teknikk og utstyr, men samtidig også i krav fra samfunnet.


Mindre bruk av energi og mindre utslipp til miljø/natur er drivende forutsetninger. Dette krever innovasjon og utvikling. Det er viktig å holde seg oppdatert.

På disse sidene vil det finnes aktuelle artikler innen områdene energi, miljø og energiøkonomisering. Vi deler av vår kunnskap.

TEK 10, hva skjer?

Fra 1. januar 2016 kom det en del endringer i Teknisk Forskrift kapittel 14, angående energitiltak i nye bygg og i forbindelse med rehabilitering av eldre bygg. Hovedhensikten var å gjøre en del forenklinger i forhold til tidligere regler samtidig med at målet om ytterligere skjerping av energikravene ble opprettholdt.
Les mer »

Hva er rett energi for klimatisering av bygg?

Vi står i fremtiden overfor store utfordringer for å nå FN’s klimamål om maksimalt 2o global oppvarming mot 2050. Vår største utfordring er å finne bærekraftige energikilder i tilstrekkelig volum til å dekke vårt behov.
Les mer »

Energiklasse A?

Mange byggeiere ønsker å ha en god energikarakter på sine nybygg. Dersom en legger til grunn minstekravene i Teknisk Forskrift vil bygningen bli klassifisert til Klasse C i de fleste tilfeller.
Les mer »

Energimerking

Energimerkeordningen skal gi byggeiere, kjøpere og leietakere objektiv informasjon om bygningers kvalitet og forventede energiforbruk. Energimerkeordningen er derfor laget slik at bygninger kan sammenlignes uansett hvor i Norge de befinner seg.
Les mer »

Kan du få Enovastøtte?

Enovas program for økonomisk støtte til byggsektoren er i stadig endring. Tidligere program var i større grad mer forutsigbart, basert på et støttebeløp pr. m2 bruksareal.
Les mer »