Økonomisk støtte fra Enova 

Kan du få Enovastøtte?

Enovas program for økonomisk støtte til byggsektoren er i stadig endring.

Tidligere program var i større grad mer forutsigbart, basert på et støttebeløp pr. m2 bruksareal. Dagens programmer er mer variert og rettet mot et større segment i byggsektoren. I tillegg til støtte for nybygg og rehabilitering kan det også søkes om støtte til varmesentraler, kartlegging av energitiltak i egen bygningsmasse og støtte til ny teknologi, for å nevne de viktigste. Felles for alle programmene er at støtten skal være utløsende for lønnsomheten i prosjektet. Dersom tiltakene er lønnsomme i seg selv støtter ikke Enova prosjektet.

Nybygg

Programmene for nybygg er nå beregnet for utbyggere som ønsker å gå enda lenger enn dagens regelverk for lavenergi- og passivhus. I første rekke er det en del minstekrav som må oppfylles, men i tillegg kreves det ytterligere innovative løsninger innen energisparing eller energireduksjon. Det kan bestå av for eksempel energigjenvinning eller energideling internt i bygget eller med nabobygg. Støttenivået til nybygg er begrenset til maksimalt 60% av merkostnadene av energitiltakene.

Rehabilitering av eksisterende bygg

Enovas program for rehabilitering gir støtte til tradisjonelle bygningsmessige tiltak og tiltak på energiforsyning og tekniske anlegg. Ønskede tiltak legges inn i Enovas kalkulator og støttebeløp regnes automatisk ut. Tiltak kan være preaksepterte løsninger beskrevet i Byggdetaljblader fra Sintef. Man trenger i slike tilfeller ikke ytterligere dokumentasjon. Det er også mulig å få støtte til egendefinerte tiltak, men disse må i så fall dokumenteres særskilt etter norsk standard.

Kartleggingsstøtte til eksisterende bygg

Dette programmet er beregnet for eiendomsaktører som ønsker å kartlegge energisparetiltak i egen bygningsmasse. Det er mulig å sende inn felles søknad for kartlegging av flere bygg. Støttebeløp er inntil 50% av kostnadene til egne arbeider og innkjøp av tjenester til kartleggingen. Søknader for større bygningsmasser vil bli prioritert.

Program for varmesentraler

Varmesentral-programmet er et tilbud til aktører som ønsker å installere varmesentraler til bygningsoppvarming og produksjonsformål, basert på fornybare energikilder.
Støttebeløpet blir beregnet med predefinerte støttesatser. Satsene er definert ut fra installert effekt på biokjel eller varmepumpe. For solfangere brukes en predefinert støttesats pr. m2 solvarmekollektor som installeres. I søknaden skal kun installert effekt på grunnlastkilden inkluderes. Maksimal støtte er 1 000 000 NOK per prosjekt.

Følgende støttesatser benyttes i programmet:

Maksimalt støttenivå:
Flis1700 kr/kW
Briketter1700 kr/kW
Pellets1700 kr/kW
Varmepumpe med energimåling (luft-vann)1100 kr/kW
Varmepumpe med energimåling (væske-vann)1600 kr/kW
Solfanger201 kr/m2

Vi hjelper deg

Dersom du tror du er innenfor noen av kategoriene ovenfor så ta gjerne kontakt. Vi bistår gjerne med å undersøke mulighetene nærmere. Vi har også lang erfaring med søknadsprosesser mot Enova i forbindelse med Passiv- og Lavenergiprosjekter slik at vi kan veilede eller foreta formelle søknadsprosesser. 

Har du spørsmål?

KenHenryTesaker

Ken Henry Tesaker

Energirådgiver og prosjektleder
982 44 161